Syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:
  1. Syndyk Masy Upadłości „SKYLARK” Skowronek Janusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności, przysługujący Upadłemu od jego dwóch dłużników: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) z siedzibą w Bratysławie (Słowacja; spółka ma polski zarząd i polskich wspólników) na kwotę nominalną 345.432,17 $ (tj. 1.318.860,03 zł) oraz osoby fizycznej, zamieszkałej w Brest (Białoruś) na kwotę nominalną 3.363,04 zł – za cenę nie niższą niż 264 444,62 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 62/100), co stanowi 20% wartości nominalnej Wierzytelności.
  2. Wierzytelności można nabyć w ramach konkursu ofert wyłącznie w oparciu o Regulamin sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności, który dostępny jest u Syndyka.
  3. Szczegółowe dane dotyczące Wierzytelności podlegają ujawnieniu tylko podmiotom zainteresowanym nabyciem Wierzytelności. W tym celu należy skontaktować się z Syndykiem na adresy wskazane w niniejszym ogłoszeniu (mailowo, telefonicznie, listownie lub osobiście).
  4. Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2022 r. drogą mailową (na adres wskazany w tym ogłoszeniu) lub osobiście/drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Patrycja Kaczor, ul. Sienkiewicza 13, II p., 38-400 Krosno (liczy się data wpływu oferty).
  5. Oferta powinna zawierać:

– pełne dane oferenta: imię i nazwisko/nazwę oferenta, dokładny adres, nr PESEL/NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz podpis,

– proponowaną cenę nabycia (co najmniej cenę minimalną z danego ogłoszenia),

– dołączone wszelkie zgody i zezwolenia, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane,

– oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem i bezwarunkowej akceptacji jego postanowień,

– potwierdzenie wpłacenia wadium,

– oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka, w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 r. o godz. 12.00.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny minimalnej wskazanej powyżej – przelewem na rachunek bankowy masy upadłości – Syndyka w banku PKO BP S.A. o numerze: 29 1020 2964 0000 6702 0178 0600. W tytule przelewu należy wskazać: „Wadium – konkurs ofert Skylark Janusz Skowronek – Wierzytelności” wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą oferenta.

Wadium musi wpłynąć na konto Syndyka najpóźniej w dniu 20 stycznia 2022 r.

  1. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą najwyższą cenę zakupu, Syndyk przeprowadzi licytację.
  2. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W przypadku pytań, czy wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, na adresy wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

Cena: 264 445 zł brutto
Dodano: 30 grudnia 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Rzeszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]