Syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk Masy Upadłości
„MK Company” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie
sprzeda z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert)
wchodzące w skład masy upadłości WIERZYTELNOŚCI upadłego wobec 4 podmiotów (3 osoby prawne i 1 osoba fizyczna), szczegółowo opisane w wycenie rzeczoznawcy majątkowego Ilony Rymuzy z dnia 6 września 2019 r., za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 183.344,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote).
Wierzytelności będące przedmiotem sprzedaży objęte są tytułem wykonawczym – prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2020 roku, sygn. akt XIX GUp 724/19.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie ofert jest:
 złożenie w terminie do 30 kwietnia 2021 roku pisemnej oferty na adres biura syndyka: Artur Ziobro, A 2 Z Consulting – AA Ziobro Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Zygmunta Krasińskiego 63 lok. 16, 01-755 Warszawa, z dopiskiem „MK Company – Konkurs ofert wierzytelności” i podaniem sygn. akt XVIII GUp 128/20;
 wpłata wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w powyższym terminie, na rachunek bankowy masy upadłości o nr 95 1050 1953 1000 0090 3037 2735 w ING Bank Śląski S.A.

Oferty muszą spełniać wymogi wskazane w „Regulaminie sprzedaży z wolnej ręki, w trybie Konkursu ofert, wierzytelności upadłego MK Company Sp. z o.o. w upadłości”. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
Udostępnienie dokumentacji do wglądu oraz dodatkowe informacje po wcześniejszym uzgodnieniu z Syndykiem.
Zastrzega się możliwość odwołania przez Syndyka Konkursu ofert w całości lub w części lub też jego unieważnienie na każdym etapie Konkursu ofert bez podania przyczyny

Cena: 183 344 zł brutto
Dodano: 9 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]