Syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości
Marii Żuk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wierzytelności upadłej przysługującej w postępowaniu upadłościowym GUp 256/18 od upadłego Wojciecha Żuka za cenę nie niższą niż 10% wartości oszacowania to jest za 69.000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zaklejonej ofercie z napisem:” Oferta zakupu wierzytelności” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 15.00 w ostatnim dniu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, termin zapłaty ceny oraz oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży.
W przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy należy dołączyć aktualny odpis z CEDIG lub z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Ofertę należy złożyć na adres biura syndyka: 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr 505 092 358.
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Data publikacji ogłoszenia: 23.04.2021 r.

Cena: 69 000 zł brutto
Dodano: 23 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kutno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]