Syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika PRIM TECHNOLOGY Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. akt X GUp 62/16/5, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki z zachowaniem procedury przetargowej wierzytelności pieniężnych wchodzących w skład masy upadłości, o wartości nominalnej 1 024 953,44 zł, za cenę nie niższą niż 4 600,00 zł (cztery tysiące sześćset 00/100).

Wierzytelności są szczegółowo opisane w Regulaminie Przetargu oraz Opinii o wartości wierzytelności.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy nanieść oznaczenie „Oferta przetargowa – PRIM TECHNOLOGY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach” w terminie do 01.06.2021 r. do godziny 16:00 w kancelarii Syndyka: ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za złożoną w terminie będzie uważana taka oferta, która zostanie doręczona do kancelarii Syndyka do dnia 01.06.2021 r. do godziny 16:00. Koperta może zawierać tylko jedną ofertę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł. Wadium winno być wpłacone na rachunek bankowy upadłego o numerze 16 2490 0005 0000 4520 6410 6352, najpóźniej do dnia upływu terminu do składania ofert. Wpłatę wadium uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku upadłego.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka masy upadłości w Katowicach, przy ul. Zabrskiej 14/14, w dniu 02.06.2021 r.

Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży znajdują się w Regulaminie Przetargu. Regulamin Przetargu oraz opinia o wartości rynkowej wierzytelności pieniężnych udostępnione są w kancelarii Syndyka w Katowicach, przy ul. Zabrskiej 14/14 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać mailowo lub telefonicznie – od 10:00 do 15:00.

Cena: 4 600 zł brutto
Dodano: 17 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Katowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]