Syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Rowińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki trzech wierzytelności w łącznej wysokości (kwota główna) 736 878,64 zł za cenę nie niższą niż 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: l.blaszczuk@blaszczuk.pl w terminie do dnia 01 lipca 2021 r. (włącznie).

Oferta zakupu powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,

b) oferowaną cenę nabycia,

c) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

Informacje o przedmiocie sprzedaży, jego wyceną, dostępne za pośrednictwem e-mail: l.blaszczuk@blaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie, a nadto oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż wierzytelności. Do aukcji będą mogły przystąpić osoby, które wpłacą wadium w wysokości ustalonej przez syndyka. Szczegóły aukcji zostaną wskazane oferentom w regulaminie aukcji.

Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Aleksandra Rowińskiego. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Cena: 2 000 zł brutto
Dodano: 23 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]