syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk Agnieszki Kaszuby w upadłości

w ramach postępowania upadłościowego sygn. VIII GUp 299/21/S

zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności przysługującej upadłej od jednego dłużnika w kwocie należności głównej wynoszącej 11 301,00 zł, wraz z należnościami ubocznymi. Wynika ona z pożyczki udzielonej przez upadłą w maju i czerwcu 2018 r. Jest stwierdzona ugodą pozasądową z dnia 08.11.2019 r. Syndyk wezwał dłużnika do zapłaty. Dłużnik zmienił miejsce zamieszkania. Wierzytelność nie jest stwierdzona orzeczeniem sądowym.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 299/21/S. Podstawą prawną sprzedaży wierzytelności jest art. 49111a , art. 331 ust. 2 w zw. z art. 206 ust. 4 i 3 oraz inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 11 301,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta jeden złotych 00/100).

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście – po uprzednim umówieniu z syndykiem lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta konkurs wierzytelności VIII GUp 299/21/S – DP” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2021 r., (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), na adres: Syndyk Karina Kozikowska, ul. Madalińskiego 19/11, 30-303 Kraków.

Natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 14 lipca 2021 r. o godzinie 14:00, w Kancelarii Syndyk Kariny Kozikowskiej, ul. Madalińskiego 19/11, 30-303 Kraków.

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży należy uzyskać pocztą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres e-mail: karina@kozikowska.com lub udostępniony w portalu internetowym, ewentualnie telefonicznie pod numerem 512 081 494.

Wymogiem formalnym oferty jest oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem oraz regulaminem konkursu wraz z warunkami sprzedaży, w pełni je akceptuje i nie wnosi żadnych zastrzeżeń z tego tytułu. Rękojmia za wady prawne jest wyłączona.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty bez przeprowadzania dodatkowych negocjacji, jak również unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Cena: 11 301 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]