Syndyk sprzeda wierzytelności Sorbus sp. z o.o. w upadlości

Opis:
Syndyk masy upadłości Sorbus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Sorbus sp. z o.o. w upadłości wierzytelności wykazanych w tablicy 1 stanowiącej integralną część „Oszacowania wartości rynkowej wierzytelności przysługujących upadłej SORBUS Sp. z o.o. w upadłości do sprawy sygn. akt XVIII GUp 490/19” sporządzonego 30 czerwca 2020 roku przez mgr Andrzeja Jakubaszek, za łączną cenę nie niższą niż 166.329,15 zł.
Przedmiot sprzedaży stanowią wierzytelności z tytułu pożyczek o łącznej wartości nominalnej 17.457.698,87 zł, oraz jedna wierzytelność o wartości nominalnej 8.633.801,41 zł, której tytuł na podstawie ksiąg rachunkowych jest nieidentyfikowalny.
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka 8.00 – 16.00) lub przesłać je na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com w terminie do dnia 12 lipca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.
Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert, w których cena będzie równa co najmniej cenie minimalnej, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu wybrania oferty z najwyższą ceną; w przypadku wyznaczenia aukcji, warunki aukcji zostaną określone w regulaminie aukcji sporządzonym przez Syndyka.
Pierwszeństwo mają oferty nabycia wszystkich wierzytelności wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży.
Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 166 330 zł brutto
Dodano: 29 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]