Syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży WIERZYTELNOŚCI
wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 338/20/ŁP
z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 338/20/ŁP ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci wierzytelności pieniężnej o łącznej wartości nominalnej 10.078,79 zł (należność główna) przysługującej od Sławomira Krzysztofa Wasilewskiego zamieszkałego w Sopocie z tytułu:
• kwota 4.088,16 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 lutego 2012r. oraz kwota 53,35 zł tytułem zwrotu kosztów procesu na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia 6 kwietnia 2012r. sygn. akt VI Nc-e 267258/12;
• kwota 1.934,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11 maja 2012r. oraz kwota 30,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia 29 maja 2012r. sygn. akt VI Nc-e 770774/12;
• kwota 4.056,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 stycznia 2013r. oraz kwota 51,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny z dnia 19 lutego 2013r. sygn. akt VI Nc-e 286975/13.
za najwyżej oferowaną cenę, nie niższą niż kwota 1.080,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych 00/100).
Sprzedaż i nabycie wierzytelności nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).
2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
3. Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 338/20/ŁP
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż wierzytelności
4. Oferta musi zawierać:
• imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty
• dane kontaktowe do oferenta
• oferowaną cenę nabycia
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.
6. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 602 281 817

Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek – syndyk

Cena: 1 080 zł netto
Dodano: 7 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wejherowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]