Syndyk sprzeda – BTGHY Widły transportowe za 40%!

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności ruchomości w postaci Widły transportowe do bel okrągłych BTGHY, które sprzedawane są za 40% wartości oszacowania tj. za cenę 1.913,77 zł netto.

Oferty należy składać do dnia 13 lipca 2022 r. na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 203/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Grabowski sp. z o.o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie ruchomości na którą składana jest oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2022 r. w siedzibie Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., tj. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: bi**o@v******.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 1 914 zł netto
Dodano: 11 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Karniewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]