Syndyk sprzeda wyposażenie aptek

Opis:

Syndyk masy upadłości Janusza Starzyka Apteka Rodzinna Samo Zdrowie Janusz Starzyk, sprzeda wyposażenie aptek – zbiór rzeczy ruchomych – urządzenia, elementy wyposażenia, wystroju, meble. Łącznie ponad 300 pozycji w tym witryny, komory laminarne, suszarki apteczne itp. Sprzedaży nie będą podlegały nośniki elektroniczne.
Sprzedaż w ramach konkursu ofert. Cena minimalna 92 112,57 zł. (79 987,37 zł. ruchomości w Warszawie oraz 12 125,20 zł., ruchomości w Pęczkach Kozłowo zł. Ruchomości znajdują się w dwóch lokalizacjach – Warszawa oraz Pęczki- Kozłowo.
Oferta winna zawierać: dane oferenta (w tym NIP), podpis oferenta lub jego pełnomocnika (wówczas należy załączyć pełnomocnictwo) oraz proponowaną cenę za zbiór.
Nie dopuszcza się sprzedaży częściowej.
Oferty należy składać w listownie na adres:
Syndyk Masy Upadłości Apteki Rodzinne Samo Zdrowie
ul. Borowej Góry 10/59, 01-354 Warszawa do dnia 22 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 kwietnia 2021 r. o g. 10.00 w siedzibie apteki przy ul. Redutowej 39 w Warszawie.
W przypadku co najmniej dwóch ofert zawierających tą samą cenę i stawieniu się obu oferentów – syndyk przeprowadzi licytację – postąpienie 1000 zł.
Zainteresowani mogą otrzymać na mail dokumentację elektroniczną (zdjęcia, opis) oraz po uzgodnieniu telefonicznym – osobiście (z zachowaniem wymogów sanitarnych) zapoznać się ze stanem ruchomości.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Cena: 92 113 zł brutto
Dodano: 14 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]