Syndyk sprzeda wyposażenie budynku hotelowego w Jorze Wielkiej

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej stanowiących wyposażenie budynku hotelowego w Jorze Wielkiej 54c, wyszczególnionych w „Zestawieniu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – wyposażenie hotelowe”, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com, za łączną cenę nie niższą niż 336 880,00 zł netto.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa za pośrednictwem tel.: (22) 749 16 55 oraz e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka wskazany powyżej w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w formie skanu za pośrednictwem e-mail: oferty@saltarski.com.
Złożona do Syndyka oferta winna mieć formę pisemną z podpisem uprawnionego reprezentanta i zawierać pełne dane oferenta (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny/adres siedziby) wraz ze wskazaniem kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail i proponowanej ceny zakupu pakietu ruchomości Upadłego.
W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów Syndyk przeprowadzi aukcję między oferentami.
Zawarcie umowy sprzedaży nie może nastąpić przed upływem 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na portalu internetowym.
Cena: 336 880 zł netto
Dodano: 23 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mikołajki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]