Syndyk sprzeda: wyposażenie firmy budowlanej

Opis:

Syndyk Masy Upadłości DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach sprzeda, w trybie aukcji poprzedzonej konkursem ofert, ruchomości wchodzące w skład masy upadłości o łącznej wartość likwidacyjnej 628.982,64 zł netto.
W sprzedaży 1561 pozycji ruchomości na które składają się miedzy innymi: pojazdy mechaniczne, sprzęt budowlany, kontenery budowlane, meble i wyposażenie biurowe, sprzęt elektroniczny i IT, elektronarzędzia.

Szczegółowy wykaz ruchomości oferowanych do sprzedaży wraz z ich fotografiami oraz minimalnymi cenami zakupu – do pobrania na stronie internetowej kancelarii pod adresem: www. saltarski .com w zakładce „lista aktualnych przetargów”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie , trybie i warunkach sprzedaży oraz możliwość umówienia spotkania w celu oglądu przedmiotu sprzedaży, dostępne pod numerem tel. 51*****73 (kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 16:00 ).
Ruchomości objęte przedmiotem sprzedaży znajdują się w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 153.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zgłoszenie udziału poprzez złożenie oferty cenowej, która winna zawierać:

– dane oferenta w postaci: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL lub NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail

– określenie przedmiotu lub przedmiotów, którymi oferent jest zainteresowany do nabycia, wraz ze wskazaniem ich numeru inwentaryzacyjnego oraz z podaniem oferowanej ceny ich nabycia wyrażonej w wartości netto, nie mniejszej niż określona wartość likwidacyjna
– wpłata na rachunek masy upadłości kwoty wadium lub sum kwot wadium (w przypadku zainteresowania nabyciem kilku przedmiotów)

– złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu sprzedaży;

Oferty na nabycie, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz oświadczeniem o akceptacji regulaminu, należy nadsyłać adres: Kancelarii Syndyka Al. IX Wieków Kielc, Al. IX Wieków Kielc 4A lok. 14, 25-516 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty(małpa)saltarski.com

Termin nadsyłania ofert pisemnych lub elektronicznych zostaje ustalony na dzień 30 lipca 2021 r. przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka.
W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie tego samego mienia, a nadto oferty, które tego mienia dotyczą będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając o tym z odpowiednim uprzedzeniem (mailem, faksem lub pismem) wszystkich oferentów, którzy złożyli w terminie ważne i skuteczne oferty – równe co najmniej cenie minimalnej. Syndyk powiadomi uczestników aukcji o treści regulaminu aukcji, jak też o terminie, sposobie jak i miejscu przeprowadzenia aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana przez oferentów dopuszczonych do aukcji. Syndyk udzieli przybicia temu z uczestników aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego aukcję żaden z uczestników aukcji nie podwyższy (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przyjęciem). Jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej, Syndyk dokona wyboru oferty tego z oferentów, który zaoferował najwyższą cenę wyrażoną w ważnej i skutecznie złożonej ofercie. Sprzedaż będzie możliwa dopiero po uprzednim uiszczeniu przez oferenta do kasy, bądź też na rachunek bankowy masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości, całości ustalonej ceny sprzedaży. Cena sprzedaży ustalona w wyniku wyboru oferty jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

Ewentualne koszty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty załadunku, rozładunku jak i koszty transportu w całości ponosić będzie kupujący oferent;
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert

Cena: 628 983 zł brutto
Dodano: 2 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]