Syndyk sprzeda wyposażenie Narzędziowni

Opis:

OGŁOSZENIE O PISEMNYM KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości „Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Serwisowego FARMA – TECH” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż prawa własności ruchomości stanowiących wyposażenie Narzędziowni; m.in. noże tokarskie, tarcze tokarskie, piły taśmowe, przyłbice spawalnicze, klucze nastawne, wiertła, piła łańcuchowa, narzynki, gwintowniki, wiertarki, szlifierki, polerski, młoty, poziomice, wysokościomierz, imadła, tawotnica, pilniki do metalu, nasadki, wiertarka elektromagnetyczna, kombinezony ochronne, frezy tarczowe, walcowe i trzpieniowe; młot udarowy, rozwiertaki maszynowe i ręczne; maski spawalnicze i inne.

Szczegółowy spis rzeczy oraz regulamin zostanie przesłany na prośbę zainteresowanego na email lub w wiadomości prywatnej.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 k.c.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu wynosi 12 347,00 zł netto (dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych) i jest ceną netto. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili podpisania umowy sprzedaży, przy czym aktualna stawka wynosi 23 %.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 1234,70 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote 70/100).

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 08 1020 3408 0000 4702 0473 9993.
O zachowaniu terminu do wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku masy upadłości.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygrał konkurs, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, w tym nie dokonując zapłaty ceny.
Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone, zostaną zwrócone przez syndyka bez odsetek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku zakończenia przetargu w inny sposób niż poprzez dokonanie wyboru oferty.
Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

Oferty na piśmie należy składać w Kancelarii syndyka (Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270, lok. 412, 90-361 Łódź) w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. do godziny 16:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane oferenta oraz nanieść oznaczenie „Konkurs na zakup- Narzędziownia”.
O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data jej doręczenia do Kancelarii syndyka.

Oferta musi zawierać:
a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, adresu oraz formy prawnej oferenta;
b) oferowaną cenę netto zakupu przedmiotu przetargu opisanego w § 1, wyrażoną liczbowo i słownie.
c) własnoręczny podpis składającego ofertę (osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta).

Do oferty należy załączyć:
a) dokumenty wykazujące, że osoba (osoby), która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest uprawniona do jego reprezentacji;
b) oświadczenie oferenta lub osoby reprezentującej oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także iż zapoznał się z przedmiotem konkursu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jego stanu fizycznego i prawnego.

Otwarcie ofert i wybór oferty odbędą się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu składania ofert.

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa wysokość oferowanej ceny. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyboru oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru rzeczy ponosi kupujący.

Cena wynikająca z wybranej oferty wraz z podatkiem od towarów i usług muszą być w całości zapłacone przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości.
Brak zapłaty ceny uprawnia syndyka do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

Syndyk może, aż do chwili wyboru oferty, odwołać konkurs bez podawania przyczyn.

Szczegółowa regulacja konkursu, jego przebiegu, wymogów dotyczących uczestników i ofert zawarta jest w „Warunkach konkursu ofert”, które można uzyskać na piśmie bądź w formie elektronicznej w kancelarii syndyka.
Syndyk udostępnia również operaty szacunkowe nieruchomości.
Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek, adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, tel. 50*****04.

Bartosz Zacharek, syndyk

Cena: 12 347 zł netto
Dodano: 16 czerwca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]