syndyk sprzeda z wolnej ręki

Opis:

syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Drachal IX GUp 134/18 Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie posiada do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty udział do 1/4 we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 691 o pow. 4,61 ha położonej w Brodach Dużych gmina Szczebrzeszyn dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą ZA1Z/00061470/6 za cenę nie niższą niż 21.562 zł ( dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote) tj za 75% ceny oszacowania wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Annę Trocką – Smoleńską
Oferty kupna należy składać pisemnie – listownie lub osobiście w biurze syndyka ( ul. Popijarska 5, 24-300 Opole Lubelskie) do dnia 27 kwietnia 2021 r.do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Anna Barbara Drachal – sprzedaż nieruchomości oferta”. W przypadku przesłania oferty pocztą, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpływu oferty do biura syndyka.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 10.030 w biurze syndyka przy ul. Popijarskiej 5, 24-300 Opole Lubelskie. Kryterium wyboru oferty stanowi cena. W razie zmiany terminu rozpatrzenia ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
Szczegółowy regulamin dostępny w kancelarii syndyka

  • Rodzaj: Działki leśne

  • Powierzchnia: 46 100 m²

  • Cena za m²: 0.47 zł/m²

Cena: 21 560 zł brutto
Dodano: 23 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brody Duże
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]