Syndyk sprzeda z wolnej reki

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mariusza Serwy IX GUp 50/19 „of” Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ogłasza, iż posiada do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:
– udział do 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr 1816 i 1829 o łącznej powierzchni 0,36 ha, położonych we wsi Wandalin, gmina Opole Lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1O/00011269/7 za kwotę nie niższą niż 75% wartości oszacowania wynikającej z operatu szacunkowego biegłej Anny Trockiej – Smoleńskiej ( uprawnienie nr 4921) z dnia 3 czerwca 2020r., tj. za kwote 881,25 zł ( osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy)
– udział do 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 1705 o powierzchni 0,69ha, położonej we wsi Wandalin, gmina Opole Lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1O/00052217/7 za kwotę nie niższą niż 1.687,50 zł ( tysiąc sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. za kwotę stanowiącą 75% kwoty wynikającej z operatu szacunkowego biegłej Anny Trockiej – Smoleńskiej z dnia 3 czerwca 2020r Popijarska 5, 24-300 Opole Lubelskie)
Oferty kupna należy składać pisemnie – listownie lub osobiście w biurze syndyka ( ul. Popijarskia 5, 24-300 Opole Lubelskie do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 13.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Mariusz Serwa – sprzedaż nieruchomości oferta”. W przypadku przesłania oferty listownie, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień złożenia oferty do biura syndyka. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2021r. o godz. 10.30 w biurze syndyka przy ul. Popijarskiej 5 w Opolu Lubelskim . Kryterium wyboru oferty stanowi cena. W razie zmiany terminu rozpatrzenia ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie. Szczegółowy regulamin sprzedaży dostępny w kancelarii syndyka

Cena: 2 568 zł brutto
Dodano: 5 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Opole Lubelskie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]