Syndyk sprzeda z wolnej ręki działkę w Działdowie

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w formie konkursu ofert działkę nr 144/5 (0,1877 ha) oraz udział wynoszący 1/2 w działce 144/6 (0,0549 ha) – działki położone w Działdowie (pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Przemysłową)
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Działdowo zatwierdzonym Uchwałą nr XVII/249/2000 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 2000.06.29, wraz ze zmianami (w tym Uchwała nr XIX/173/16 z dnia 2016.06.28) opiniowane nieruchomości położone są w strefie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Sprzedaż w ramach postępowania upadłościowego. Działka nr 144/5 została wyceniona przez biegłego na kwotę 125.000,00 zł, a udział w działce nr 144/6 na kwotę 18.000,00 zł.

Z regulaminem sprzedaży, z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Kancelarii Syndyka przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 60*******73).

Pisemne oferty z ceną należy składać na adres doradca restrukturyzacyjny Maciej Grzelak (ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 29 października 2021 roku do godz. 15:00.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

I. Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
a. prawo własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 144/5 o powierzchni 0,1877 ha, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1D/00035636/3, które to prawo zostało oszacowane na kwotę 125.000,00 zł;
b. udział wynoszący ½ w prawie własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 144/6 o powierzchni 0,0549 ha, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1D/00035637/0, które to prawo zostało oszacowane na kwotę 18.000,00 zł;
2. Sprzedaż obu wyżej wymienionych nieruchomości winna nastąpić łącznie.
3. Cena minimalna sprzedaży wynosi łączną kwotę 143.000,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące złotych), tj. w odniesieniu do działki nr 144/5 minimalna ceny sprzedaży wynosi 125.000,00 zł, a w odniesieniu do udziału w działce nr 144/6 wynosi 18.000,00 zł.
4. Wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 14.300,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 77 1140 2004 0000 3802 8116 9866. W tytule przelewu należy wskazać „wadium XV GUp 92/21”,
5. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 29 października 2021 roku.

II. Warunki złożenia oferty i termin wyboru oferenta
1. Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres doradca restrukturyzacyjny Maciej Grzelak (ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 29 października 2021 roku do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT XV GUp 92/21, NIE OTWIERAĆ”.
2. Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz numer PESEL, czytelny podpis oferenta,
b) w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta wraz z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz czytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer NIP lub KRS, numer telefonu,
c) wskazanie na co składana jest oferta oraz oferowaną cenę nabycia w złotówkach, której wysokość nie może być niższa niż minimalna cena sprzedaży (należy wskazać oferowaną na cenę na każdą z obu nieruchomości),
d) dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
e) w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U.2014.1380),
f) oświadczenie oferenta, że:
– zapoznał się z regulaminem sprzedaży, stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
– wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne,
– zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym koszty związane z zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
– oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty całej ceny nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości,
g) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (w tym, w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie przedmiotu sprzedaży, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy właściwe dokumenty, które to potwierdzają),
h) numer rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty.
3. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, oferent złoży kolejną zapieczętowaną kopertę, oznaczoną jak opisano w punkcie II. 1 z dodaniem słowa: „Zmiana” albo „Wycofanie”.
4. Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2021 roku o godz. 10:30 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1.
5. Podstawowe kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena, równa co najmniej cenie wywoławczej lub wyższa od niej.
6. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, Syndyk może:
a) dokonać swobodnego wyboru oferty albo
b) zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, na warunkach wskazanych w części III niniejszego regulaminu.

III. Zasady przeprowadzenia aukcji (licytacji)
1. Uczestnikami aukcji (licytacji) są oferenci, którzy złożyli oferty równorzędne i stawili się w dacie otwarcia ofert w kancelarii syndyka osobiście lub przez pełnomocników.
2. Aukcja ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej przez oferentów w ofertach pisemnych.
3. W trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, nie niższe niż o 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży.
4. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje wyższą cenę, a ten jej nie przebije.
5. Syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez Syndyka nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem).
6. W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, Syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.

IV. Protokół konkursu ofert i aukcji (licytacji).
Z przebiegu Konkursu ofert i aukcji (licytacji) syndyk sporządza i podpisuje w dwóch egzemplarzach protokół, dokumentujący podstawowe czynności związane z przebiegiem Konkursu ofert, w tym:
1. opis przedmiotu Konkursu ofert i aukcji (licytacji);
2. imię i nazwisko lub nazwę oferentów biorących udział w Konkursie ofert i aukcji (licytacji);
3. oferowane ceny;
4. informację o spełnieniu przez oferentów warunków Konkursu ofert;
5. uzasadnienie odrzucenia oferty;
6. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru – w razie rozstrzygnięcia Konkursu ofert;
7. wskazanie oferenta, któremu udzielono przybicia – w razie aukcji (licytacji);
8. zamknięcie Konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty

V. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego zakończeniu.

VI. Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
2. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny.
3. Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. pod rygorem utraty wadium.
4. Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
5. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.
6. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz treści ogłoszenia

Cena: 143 000 zł brutto
Dodano: 28 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Działdowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]