syndyk sprzeda z wolnej ręki – mieszkanie ul. Golloba 10 w Bydgoszczy

Opis:

Syndyk sprzeda z wolnej ręki prawo własności lokalu nr 10, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Bydgoszczy, przy ulicy Golloba 10, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00159485/9 wraz z udziałem wynoszącym 6542/177180 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00143106/4, z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży,
– umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż do dnia 15 września 2021 r.,
– cena minimalna sprzedaży wynosi 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Z regulaminem sprzedaży, z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Kancelarii Syndyka przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1 w Bydgoszczy, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. 60*******73).

Pisemne oferty z ceną należy składać na adres doradca restrukturyzacyjny Maciej Grzelak (ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 20 lipca 2021 roku do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT XV GUp 16/21, NIE OTWIERAĆ”. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej tj. kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na konto masy upadłości: mBank S.A. nr 06*******004 0000 3102*******944.
Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz numer PESEL, czytelny podpis oferenta,
b) w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta wraz z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz czytelne podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer NIP lub KRS, numer telefonu,
c) wskazanie na co składana jest oferta oraz oferowaną cenę nabycia w złotówkach, której wysokość nie może być niższa niż minimalna cena sprzedaży,
d) dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
e) w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U.2014.1380),
f) oświadczenie oferenta, że:
– zapoznał się z regulaminem sprzedaży, stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
– wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne,
– zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym koszty związane z zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
– oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty całej ceny nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości,

Otwarcie ofert w nastąpi w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 8:30 w Kancelarii Syndyka w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, Syndyk może dokonać swobodnego wyboru oferty albo zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, na warunkach wskazanych w regulaminie sprzedaży.

Cena: 350 000 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bydgoszcz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]