Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość w Przybówce

Opis:

adres ogłoszenia: www . kancelaria-nasiadko . pl

Syndyk TOP COLOR s.c. w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na , sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 611/2, o pow. 0,3517 ha, obręb Przybówka [0007], położonej w Przybówce, gmina Wojaszówka, powiat krośnieński, woj. podkarpackie. Księga wieczysta KS1K115611/8 prowadzona przez Sąd VI wydział ksiąg wieczystych w Krośnie

Termin składania ofert: w trakcie ukazywania się ogłoszenia, zawsze do godz. 14:00 danego dnia

OTWARCIE ofert: następuje dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartki od godz. 14:15

Cena wywoławcza nie niższa niż 20.400,- zł netto
Wadium 20% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości TOP COLOR s.c. w Bydgoszczy
nr: 87 1750 001 2 0000 00 00 3409 316 4
Wadium uważa się za zapłacone jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego

Nabywca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy, a cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

UWAGA!!!
Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne
WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ WYBORU FORMY SKŁADANIA OFERT;
1/ PISEMNIE,
2/ poprzez E-MAIL Z HASŁEM

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem
„nie otwierać oferta na…” ,za pośrednictwem poczty (list polecony) lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń

Na e-mail należy składać zeskanowane oferty
( pliki w formacie PDF spakowane i zabezpieczone hasłem)
hasło do pliku należy podać w dniu otwarcia ofert sms-em pod nr tel. 602 110 867 o godz 14:00-14:15

adres e-mail : syndyk @ kancelaria-nasiadko.pl ;
adres również podany jest na stronie www
https://www. kancelaria-nasiadko.pl/#/syndyk

Wyboru oferty dokonuje syndyk.

Otwarcie ofert będzie następowało bez udziału osobistego oferentów, a informacje o rozstrzygnięciach SYNDYK przekaże telefonicznie podmiotom, które oferty złożyły lub zwrotnie mailowo.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert
oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Kontakt do biura syndyka tel. mobil. 573417345 , tel/fax 564754819

Cena: 20 400 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przybówka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]