Syndyk sprzeda z wolnej ręki rower Univega

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt GD1G/GUp-s/865/2023), sprzeda z wolnej ręki rower Univega Alpina HT-530 (stan jak na zdjęciach).

Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanego przedmiotu.

Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytego przedmiotu.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin konkursu ofert są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez Syndyka pod adresem e-mail: syndyk@dampc-dowbor.pl oraz numerem telefonu +48 507 758 158.

Oferty należy składać za pośrednictwem e-mail, wysyłając ją na adres: syndyk@dampc-dowbor.pl do dnia 6 grudnia 2023 r. do godz. 23:59 w tytule wskazując: OFERTA ROWER UNIVEGA – GD1G/GUp-s/865/2023.

Oferta powinna zawierać: dokładne oznaczenie oferenta, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, proponowaną cenę zakupu, oświadczenia (o zapoznaniu się ze stanem prawnym, regulaminem sprzedaży, pokryciu ewentualnych opłat związanych z zakupem) oraz własnoręczny podpis.

Cena wywoławcza wynosi 264,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 264 zł brutto
Dodano: 20 listopada 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Gdańsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]