syndyk sprzeda z wolnej ręki

Opis:

syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Serwy IX GUp 51/19 „of” Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ogłasza, iż posiada do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:
– udział do 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr 1816 i 1829 o łącznej powierzchni 0,36 ha, położonych we wsi Wandalin, gmina Opole Lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1O/00011269/7 za kwotę nie niższą niż 998,75 zł( dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy ) tj. za 85% ceny oszacowania wynikającej z operatu szacunkowego biegłej Anny Trockiej – Smoleńskiej ( uprawnienie nr 4921) z dnia 3 czerwca 2020.;
– udział do 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 1705 o powierzchni 0,69ha, położonej we wsi Wandalin, gmina Opole Lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1O/00052217/7 za kwotę nie niższą niż 1.912,50 zł ( jeden tysiąc dziewięćset dwanaście złotych i pięćdziesiąt gorszy) ) taj za 85% ceny oszacowania wynikającej z operatu szacunkowego biegłej Anny Trockiej – Smoleńskiej z dnia 3 czerwca 2020r
Oferty kupna należy składać pisemnie – listownie lub osobiście w biurze syndyka ( ul. Popijarska 5, 24-300 Opole Lubelskie) do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Krzysztof Serwa – sprzedaż nieruchomości oferta”. W przypadku przesłania oferty listownie, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień wpłynięcia oferty do biura syndyka. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy ul. Popijarskiej 5, 24-300 Opole Lubelskie. Kryterium wyboru oferty stanowi cena. W razie zmiany terminu rozpatrzenia ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie. Szczegółowy regulamin sprzedaży dostępny w kancelarii syndyka.

  • Rodzaj: Działki rolne

  • Powierzchnia: 10 500 m²

  • Cena za m²: 0.28 zł/m²

Cena: 2 912 zł brutto
Dodano: 22 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wandalin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]