Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość przy ul. Miłej 73

Opis:
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Miłej 73 w mieście Kielce, województwie świętokrzyskim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00063768/7, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 1408 z obrębu 0009 o łącznej powierzchni 4.091 m2 wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud S.A. w upadłości. Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu do 05.12.2089 roku, położona w północno-zachodniej części miasta Kielce przy ul. Miłej 73, zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowo produkcyjnym i portierni stanowiącymi odrębny przedmiot prawa własności. Teren pomiędzy budynkami jest utwardzony asfaltem i zagospodarowany jako plac manewrowy, dojście do budynku i parking. Pozostała niewielka część działki stanowi trawnik obsadzony krzewami. Teren działki jest całkowicie ogrodzony i oświetlony latarniami nasłupowymi. Od strony północnej posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Miłej. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, telefoniczną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a od strony północnej tereny kolejowe (rozjazdy kolejowe).
Cena wywoławcza wynosi 1.710.100,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy sto złotych i 00/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych ) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 20 września 2021 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV.
Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 155/2020), dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący). Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 1 710 100 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]