Syndyk sprzeda Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Opis:

Sygn. akt V GUp 109/20

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Włodzimierza Bieńka ogłasza przetarg na sprzedaż składników masy upadłości (nieruchomości oraz ruchomości), które są oferowane do sprzedaży łącznie – na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży są:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 35 (działki gruntu o nr 128/1 i 128/2), dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr PT1P/00021796/5;

b) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 33 (działka gruntu o nr 129), dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr PT1P/00036781/5;

c) zbiór ruchomości znajdujących się na terenie nieruchomości wskazanych w lit. a – b, stanowiących wyposażenie zakładu przetwórstwa mięsnego, których wykaz obejmuje załącznik nr 1 do warunków sprzedaży (stanowiący ich integralną część).

2. cena wywoławcza wynosi 3.984.164,98 złotych netto (4.013.642,93 złotych brutto);

3. nieruchomości oraz ruchomości wskazane w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży oznaczone
l.p. 1-109 (nr w spisie inwentarza 3 – 111) są obciążone prawem pierwokupu na rzecz dzierżawcy, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 30 kwietnia 2021 roku;

4. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 6 września 2021 roku do godziny 16.00 na adres: Syndyk masy upadłości Włodzimierza Bieńka, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (dla oceny terminowości złożenia oferty decydujące znaczenie będzie miała data doręczenia oferty na wymieniony adres);

5. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium, w wysokości 300.000,00 złotych, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 94 1090 1304 0000 0001 4693 6328, najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert;

6. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza;

7. syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert;

8. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 8 września 2021 roku o godzinie 9:00, sala III w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Słowackiego 5;

9. wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza;

10. ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

11. przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

12. syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty;

13. uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

14. cena sprzedaży – pomniejszona o wpłacone wadium – powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży (przed podpisaniem umowy);

15. szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży nieruchomości wraz z ruchomościami zatwierdzone postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 25 czerwca 2021 roku, w sprawie V GUp 109/20, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12), w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim (V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski) oraz w Internecie na stronie: (w odpowiedniej zakładce);

16. przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel: 602 444 028, e-mail: ).

Cena: 4 013 643 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]