Syndyk sprzeda – zapasy magazynowe (materiał drzewny, drzewo, drewno)

Opis:

Syndyk Stoldrew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Brzeźnie ogłasza, iż posiada na sprzedaż z wolnej ręki prawo własności składników majątkowych w postaci zapasów magazynowych (materiału drzewnego), zlokalizowanych na należących do upadłego nieruchomościach zabudowanych budynkami warsztatowo-magazynowymi w Jasinie i Brzeźnie, wchodzących w skład masy upadłości Stoldrew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Brzeźnie (dalej łącznie „Zapasy Magazynowe”)

za cenę nie niższą niż 511.691,00 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) netto, tj. 629.379,93 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 93/100) brutto.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Krzysztof Jakoktochce

syndyk Stoldrew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Brzeźnie

Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań

z dopiskiem „Oferta dot. konkursu ofert na zakup Zapasów Magazynowych, sygn. akt XI GUp 473/21”

 

albo za pomocą poczty elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem ePUAP) na adres e-mail syndyka

 

z tytułem wiadomości: „Oferta dot. konkursu ofert na zakup Zapasów Magazynowych, sygn. akt XI GUp 473/21”.

 

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 62.373,39 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 39/100) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A.:

50 1090 1854 0000 0001 4795 8380

konto masy upadłości – Stoldrew Sp. z o.o. w upadłości

Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań

 

w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na zakup Zapasów Magazynowych, sygn. akt XI GUp 473/21”

Oferta, pod rygorem odrzucenia, musi zawierać:

  • datę jej sporządzenia;
  • oznaczenie przedmiotu konkursu ofert;
  • dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej PESEL, jak również numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem;
  • informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (lub równoważnych dokumentów w przypadku podmiotów zagranicznych), a w przypadku osoby fizycznej kopię aktualnego dowodu osobistego;
  • cenę netto i brutto, przy czym oferowana cena nabycia przedmiotu konkursu ofert winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza netto i brutto, zaś przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie;
  • dowód wpłaty wadium na wskazany w niniejszym regulaminie konkursu ofert rachunek bankowy masy upadłości;
  • w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo;
  • wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty;
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2022 roku o godzinie 15:00. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Sprzedającego, a nie data jej wysłania.

 

Operat szacunkowy dotyczący wyceny Zapasów Magazynowych, jak również informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Zapasów Magazynowych, są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul. Nowowiejskiego 53/3, 61-734 Poznań, bądź mailowo. Nadto dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 606 614 495.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Złożenie oferty równoznaczne jest m. in. z oświadczeniem oferenta o przyjęciu warunków konkursu ofert i akceptacją Regulaminu. 

Cena: 511 691 zł netto
Dodano: 7 lutego 2022
Województwo:
Lokalizacja: Brzeźno, Jasin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]