Syndyk sprzeda ZCP Fluid S.A. w upadłości – ul. Spółdzielcza 9

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (ZCP), w skład której wchodzą aktywa w postaci:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sędziszowie, pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskim, składającej się z działki ewid. nr 589/31 o pow. 0,4965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi KW nr KI1J/00044777/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości;
b) ruchomości stanowiących linię technologiczną do przetwórstwa biomasy;
c) wartości niematerialne i prawne w postaci: patentów, oprogramowania, prawa ochronnego na znak towarowy, prac badawczo rozwojowych zakończonych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.
W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż ZCP, jak i ich zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9 081 048,00 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych). Jeżeli sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa FLUID S.A. w upadłości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT według stawki potwierdzonej przez organ podatkowy w ramach interpretacji indywidualnej.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Poborskiego: ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 908 105,00 zł (dziewięćset osiem tysięcy sto pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV.
Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa oraz operat szacunkowy nieruchomości są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciągi z operatów dostępne na stronie internetowej www.saltarski.com.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Cena: 9 081 048 zł brutto
Dodano: 30 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sędziszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]