Syndyk sprzeda ZCP Fluid S.A. w upadłości – ul. Spółdzielcza 9

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzącej w skład masy upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie (ZCP), w skład której wchodzą aktywa w postaci:
a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Sędziszowie, w pow. jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim, składającej się z działki ewid. nr 589/31 o pow. 0,4965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi KW nr KI1J/00044777/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości;
b) ruchomości stanowiących linię technologiczną do przetwórstwa biomasy;
c) wartości niematerialnych i prawnych w postaci: patentów, oprogramowania, prawa ochronnego na znak towarowy, prac badawczo rozwojowych zakończonych i udziałów w spółkach prawa handlowego.
W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż ZCP, jak i ich zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.695.585,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych). Jeżeli sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa FLUID S.A. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT według stawki potwierdzonej przez organ podatkowy w ramach interpretacji indywidualnej.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 24 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Poborskiego: ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 1 070 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Fluid S.A. w upadłości.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 września 2021 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV.
Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa (wrzesień 2020) oraz operat szacunkowy nieruchomości położonej w Sędziszowie objętej KW nr KI1J/00044777/2 (wrzesień 2020), dostępne są w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Szczegółowe warunki przetargu dostępne na stronie internetowej www.saltarski.com.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 10 695 585 zł brutto
Dodano: 10 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sędziszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]