Syndyk sprzeda zespół nieruchomości przemysłowych w Krzyżu Wlkp.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na podstawie konkursu ofert praw wieczystego użytkowania kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Krzyżu Wielkopolskim.

1. Działka 891/12 (11 987 m2). Księga wieczysta PO1T/00016889/7. Nieruchomość zabudowana. Udział w prawie 1/1.
2. Działki 891/6 i 891/8 (14 781 m2). Księga wieczysta PO1T/00015944/4. Nieruchomość zabudowana. Udział w prawie 1/1.
3. Działka 891/9 (7 329 m2). Księga wieczysta PO1T/00015866/3. Nieruchomość zabudowana. Udział w prawie 1/1.
4. Działka 891/10 (5 821 m2). Księga wieczysta PO1T/00016470/7. Nieruchomość niezabudowana. Udział w prawie 1/1.
5. Działka 891/11 (1 294 m2). Księga wieczysta PO1T/00016013/6. Nieruchomość niezabudowana. Udział w prawie 5/8.

Tereny przeznaczona pod produkcję, składy i magazyny. Nieruchomość jako całość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Łączna powierzchnia działek – 41 212 m2. Łączna powierzchnia budynków – 3742 m2. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać ofertę w terminie do dnia 25 maja 2021 roku do godziny 12:00 osobiście w Kancelarii Syndyka lub przesyłając ją na adres Kancelarii listem poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka) oraz wpłacić wadium na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w kwocie 10% ceny minimalnej.

Cena minimalna wynosi 1 259 908,50 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych pięćdziesiąt groszy.

Adres do złożenia ofert:
Syndyk Piotr Birula
ul. Słoneczna 19
64-980 Trzcianka

Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert, w których ceny będą zbliżone i równe co najmniej cenie minimalnej, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji pomiędzy oferentami w celu wybrania oferty z najwyższą ceną.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub telefonicznie +48 737 899 163.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka lub na życzenie mogą być udostępnione za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Zapraszam do udziału w sprzedaży.
Syndyk Piotr Birula

Cena: 1 259 909 zł brutto
Dodano: 22 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krzyż Wielkopolski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]