Syndyk sprzeda zespół nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej

Opis:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Syndyk Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie w trybie z wolnej ręki prawa własności do zespołu nieruchomości położonego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, składającego się z:
a) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00326370/6,
b) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00442261/8,
c) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00450027/5,
za cenę nie niższą niż 25.287.300,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych i 00/100) netto (powiększoną o ewentualny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem).
Z przedmiotu sprzedaży wyłączona jest działka gruntu o numerze 226/6 z obrębu ewidencyjnego o nr 146505_8.0701 ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie o nr WA2M/00450027/5.
Pełna treść warunków sprzedaży objęta jest Uchwałą nr 1 Rady Wierzycieli Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r.
Oferty należy składać do dnia 02 listopada 2021 r. w Biurze Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka na adres: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, w godzinach ich urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka lub do Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka – ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa w dniu 04 listopada 2021 r. o godzinie 10:00.
Operat szacunkowy zespołu nieruchomości, o którym mowa powyżej, będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Uchwała nr 1 Rady Wierzycieli Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r., obejmująca szczegółowe warunki sprzedaży ww. zespołu nieruchomości jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 25 287 300 zł netto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Mokotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]