Syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstw

Opis:

Opis

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

 

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego

Grupa Izolacje spółka z o.o. w upadłości spółka komandytowa w upadłości

z siedzibą w Miszewku w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 250/19/ŁP

 

syndyk masy upadłości Grupa Izolacje spółka z o.o. w upadłości spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Miszewku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 4 marca 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 250/19/ŁP

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego obejmującej:

 

1.    Prawo własności zabudowanej działki numer 59/10, obręb Miszewko, gm. Żukowo, o powierzchni 0,5058 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym z częścią biurowo-socjalną, halą produkcyjną i portiernią, łączna powierzchnia użytkowej wszystkich budynków wynosi 2.347,62 m2 zlokalizowanej w miejscowości Miszewko, woj. pomorskie, powiat – kartuski, gm. Żukowo, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą numer KW GD1R/00053445/0, za cenę 5.502.300,00 zł netto;

2.    Prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę numer ewidencyjny 68/16, obręb Miszewko, o powierzchni 0,4274 ha, zlokalizowanej w miejscowości Miszewko, woj. pomorskie, powiat – kartuski, gm. Żukowo, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą numer KW GD1R/00068666/3, za cenę 593.600,00 zł netto;

3.    Ruchomości objęte zabezpieczeniem rzeczowym, z tym:

3.1.     Linia do produkcji rur osłonowych MABI 87/2015, za cenę 39.150,00 zł netto;

3.2.     Przenośny podajnik szpulowy dla Małych zwojów do 1250 mm MABI 85/2015, za cenę 2.531,09 zł netto;

3.3.     Podajnik szpulowy do 1000 mm MABI 89/2015, za cenę 3.214,01 zł netto;

3.4.     Podajnik szpulowy do 1000 mm MABI 90/2015, za cenę 3.214,01 zł netto;

3.5.     Prosta maszyna żłobiąca 95/2015, za cenę 6.327,22 zł netto;

3.6.     Linia walcująca do walcowania Segmentów i elementów Kształtowych 97/2015, za cenę 26.363,74 zł netto;

3.7.     Przenośny podajnik szpulowy dla Małych zwojów do 1250 mm MABI 84/2015, za cenę 2.531,09 zł netto;

3.8.     Przenośny podajnik szpulowy dla Małych zwojów do 1250 mm MABI 86/2015, za cenę 2.531,09 zł netto;

3.9.     Linia technologiczna obróbki numerycznej blach kształtowych MABI 82/2015, za cenę 527.269,68 zł netto;

3.10.  Linia do produkcji rur osłonowych z cofniętym żłobieniem 88/2015, za cenę 31.141,50 zł netto;

3.11.  Maszyna do zmykania zamku z czterech stron , kaptur 91/2015, za cenę 37.904,25 zł netto;

3.12.  Przenośny podajnik szpulowy dla małych zwojów do 1250 mm MABI 83/2015, za cenę 2.531,09 zł netto;

3.13.  Hydrauliczne noże gilotynowe Baykal 78/2015, za cenę 79.755,75 zł netto;

3.14.  Prasa krawędziowa Baykal 81/2015, za cenę 107, 496,75 zł netto;

3.15.  Walcarka 4-Akyapak AHS SY360-115 79/2015, za cenę 70.219,50 zł netto;

3.16.  Walcarka Akyapak SY230-170 80/2015, za cenę 117.033,00 zł netto;

3.17.  Przecinarka taśmowa PEGAS HORIZONTAL 440X600 98/2015, za cenę 40.744,50 zł netto;

3.18.  Przecinarka sterowana CNC 77/2015, za cenę 283.095,00 zł netto;

3.19.  Ford Transit uszkodzony, WFOSXXBDFSBKO1776, 2011r, GKA 7UW1, za cenę 9.024,39 zł netto;

3.20.  Prosta maszyna żłobiąca MABI 93/2015, za cenę 6.327,22 zł netto;

3.21.  Prosta maszyna żłobiąca MABI, 96/2015, za cenę 6.327,22 zł netto;

3.22.  Renault MASTER VF1HDC1K637166102, 2007r, GKA 05645, za cenę 19.790,25 zł netto;

3.23.  Mabi maszyna żłobiąca 94/2015, za cenę 6.327,22 zł netto;

3.24.  Ford Transit,WFOSXXBDFSBE08268, 2011r, GKA 14836, za cenę 18.216,00 zł netto;

3.25.  Maszyna do żłobienia zamków MABI 92/2015, za cenę 30.074,25 zł netto.

4.    Pozostałe ruchomości niezabezpieczone rzeczowo, szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zestawienia – ŁĄCZNIE 322 POZYCJI za cenę 274.941,68 zł netto.

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 7.849.981,47 zł netto (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 47/100) plus ewentualny podatek VAT.

I.  Wyłącza się możliwość odrębnej sprzedaży praw wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego.

II. Sprzedaż i nabycie oraz wydanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

 

1.     Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

2.     Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.     Kopertę należy zaadresować:

 

VI Wydział Gospodarczy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz ASR Łukasz Piotrowicz

sygnatura akt VI GUp 250/19/ŁP

PRZETARG – OFERTA NABYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

 

4.     Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego opisaną w §3 ust. I niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu.

6.     Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Grupa Izolacje spółka z o.o. w upadłości spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Miszewku w Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie numer rachunku: 24 1090 1102 0000 0001 4399 7723.

7.     Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2021 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy.

8.     Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,

b)    aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),

c)     wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,

d)    wskazanie przedmiotu nabycia, której dotyczy oferta,

e)     oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej pozycji zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu oraz cenę nabycia netto łączną za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, przy czym cena łączna nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego musi być równa sumie cen nabycia poszczególnych pozycji zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,

f)      oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,

g)     oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,

h)    oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar­gu,

i)      oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym składników majątkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, których dotyczy oferta oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,

j)      promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,

k)    pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot;

l)      dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,

m)   wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

9.     Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

10.   Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy ofe­renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen­tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestni­czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no­tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskaza­niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar­gu.

11.   Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty składane w postępowaniu przetargowym mogą być  uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

12.   Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B63.

13.   Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

 

Zapraszam do składania ofert

syndyk Dominika Bączek

Cena: 7 849 982 zł brutto
Dodano: 6 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Miszewko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]