Syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika INVICO Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego w szczególności wchodzi:

prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Czarnochuckiej 3 objętej Księgą Wieczystą nr GL1T/00030605/9, składającej się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 777/12; 778/12; 251/5; 3151/12; 3195/5 o powierzchni 22.416 m2, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na ww. działkach, oraz inne wybrane rzeczowe składniki majątkowe (środki trwałe i wyposażenie), wartości niematerialne i prawne oraz zapasy, odpady poprodukcyjne stanowiące własność INVICO S.A. w upadłości, w tym:
– ruchomości, w szczególności maszyny i urządzenia oszacowane w operacie szacunkowym z dnia 27 grudnia 2017r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Zygmont w toku prowadzonego postępowania upadłościowego,
– zapasy i wyroby gotowe, o ile na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa będą wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
– wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie specjalistyczne, o ile na dzień sprzedaży przedsiębiorstwa będą wchodzić w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa i będą mogły być przedmiotem prawnie skutecznej sprzedaży,
za cenę łączną nie niższą niż 7.350.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto powiększoną o podatek od towarów i usług jeżeli będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem INVICO S.A. w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 210/17 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego i Mateusza Olszewskiego Kancelaria Notarialna sc w Krakowie (30-040) ul. Królewska 23/1 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej w terminie do dnia 16 listopada 2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 62 1020 2498 0000 8002 0630 9449 do dnia 16 listopada 2021 r.
II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
4. oświadczenie, iż oferent nie jest Syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat)
8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
10. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa „INVICO” S.A. w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach, będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy z prawem pierwokupu, stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym od art. 596 do art. 602, jak również przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przewidziano w umowie dzierżawy trzymiesięczny okres wypowiedzenia,
11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego i Mateusza Olszewskiego Kancelaria Notarialna sc w Krakowie (30-040) ul. Królewska 23/1 17 listopada 2021 r. o godzinie 10:00.

IV. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2.

V. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.

VI. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka.

VII. Jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium.

VIII. Syndyk może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyn w każdym czasie.

IX. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

X. Oferta składana jest na własny koszt i ryzyko oferenta i oferent przyjmuje do wiadomość, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez syndyka.

XI. Sprzedawana zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki INVICO S.A. w upadłości z siedzibą w Tarnowskich Górach objęta jest umową dzierżawy z prawem pierwokupu.

XII. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Anna Duda w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35, wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 32 260 80 46 w godzinach od 09:00 do 15:00.

Cena: 7 350 000 zł netto
Dodano: 2 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]