Syndyk sprzeda zorganizowane częsci przedsiębiorstwa

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów

„Słowianka” w upadłości z siedzibą w Szczecinku

zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki mienia obejmującego:

Pakiet I

1) Zorganizowana część przedsiębiorstwa – nowo wybudowany Zakład Produkcji Wyrobów Karmelowych w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 42, w skład którego wchodzi:

 1. zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 17.897 m2 (działka nr 50/1) zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00053533/3,
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,
 3. inne prawa majątkowe w szczególności: znaki towarowe, patenty, projekty graficzne opakowań, receptury, wartości niematerialne i prawne,
 4. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 9.084.600,00 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 908.460,00 zł dopiskiem „wadium Pakiet I„.

Pakiet II

1) Zorganizowana część przedsiębiorstwa – Zakład Produkcji Pieczywa Cukierniczego w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 11, w skład którego wchodzi:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 14.713 m2 (działki nr 25/7, 31/4, 32/1) wraz z budynkami, obiektami i innymi częściami składowymi nieruchomości, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00028469/9,
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,
 3. inne prawa majątkowe w szczególności: znaki towarowe, patenty, projekty graficzne opakowań, receptury, wartości niematerialne i prawne,
 4. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 1.251.142,00 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 125.114,20 zł z dopiskiem „wadium pakiet II”.

Pakiet III

1) Zorganizowana część przedsiębiorstwa – w postaci budynku usługowego – Przychodni Medycyny Pracy w Szczecinku przy ul. Piotra Skargi 5, w skład którego wchodzi:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 758 m2 (działka nr 323) wraz z budynkiem i innymi częściami składowymi nieruchomości, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00016064/3,
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci wyposażenia meblowego, sprzętu teleinformatycznego, komputerowego, wyposażenia gabinetów, pokoi, sprzętu biurowego a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,
 3. inne prawa majątkowe w szczególności: wartości niematerialne i prawne,
 4. należności przysługujących upadłemu od jego dłużników,
 5. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, urządzeń,
 6. ponadto umowy najmu pomieszczeń biurowych i użytkowych, zawarte przez upadłego oraz syndyka czynne na dzień ogłoszenia sprzedaży.

2 Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 924.529,28 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 92.452,93 zł z dopiskiem „wadium pakiet III”.

Pakiet IV

1) Część przedsiębiorstwa w postaci budynku biurowo-magazynowego w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 42, w skład którego wchodzi:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 9.950 m2 (działka numer 21/1) wraz z budynkami, obiektami i innymi częściami składowymi nieruchomości, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00014959/0,
 2. wyposażenie techniczne budynku w postaci kotłowni, systemu klimatyzacyjnego, systemu kontroli czasu pracy,
 3. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci wyposażenia meblowego, sprzętu teleinformatycznego, komputerowego, wyposażenia biur i pokoi, sprzętu biurowego a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,
 4. inne prawa majątkowe w szczególności: wartości niematerialne i prawne,
 5. należności przysługujących upadłemu od jego dłużników,
 6. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 963.702,11 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 96.370,21 zł z dopiskiem „wadium pakiet IV”.

 Pakiet V

1) Część przedsiębiorstwa w postaci byłego Zakładu Produkcyjnego w Szczecinku przy ul. Kościuszki 26, w skład którego wchodzi:

 1. Zabudowana działka gruntu nr 291 o powierzchni 3.439 m2 dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi Księgę Wieczystą KW nr KO1I/00052644/7,
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości,
 3. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 1.195.356,00 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 119.535,60 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć i 60/100 złotych) z dopiskiem „wadium pakiet V”.

W przypadku braku oferty na zakup całości pakietów, rozpatrywane będą w następnej kolejności oferty złożone na poszczególne składniki majątku szczegółowo opisane w załącznikach do regulaminu sprzedaży. Szczegółowe warunki składania odrębnych ofert wraz z wpłatami wadium zawarte są w regulaminie sprzedaży.

 1. Wadium na poszczególne przetargi należy wpłacić do dnia 28.05.2020r. na rachunek bankowy Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości w Banku Pekao S.A. numer: PL 46 1240 3679 1111 0000 4350 7294, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy masy upadłości.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie do dnia 28.05.2020r. do godz. 15.00 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Czernicki, ul. Wyszyńskiego 14/U2, 78-400 Szczecinek. Oferty należy składać osobiście. Na kopercie należy dopisać: „Oferta przetargowa Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości z siedzibą w Szczecinku, sygn. akt VII GUp 104/17″.
 3. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 29 maja 2020r. w biurze syndyka w Szczecinku przy ul. Piotra Skargi 5, sala nr 101, 12.00.
 4. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek z ofert. Z tego tytułu oferentom nie przysługuje odszkodowanie.
 5. Syndyk zastrzega również, że może nie sprzedać nieruchomości, jeśli nie uda się uprzednio sprzedać wszystkich znajdujących się na niej ruchomości bądź zapewnić usunięcia z niej niesprzedanych ruchomości.
 6. Z opisem przedmiotów sprzedaży, ich stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w biurze syndyka w Szczecinku przy ul. Piotra Skargi 5 oraz poprzez wizję lokalną po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (pod nr 608 354 202) lub mailowym (pod adresem: zsza864@poczta.onet.pl). Informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Sławomir Czarnecki.
Cena: 13 419 330 zł netto
Dodano: 19 maja 2020
Województwo:
Lokalizacja: Szczecinek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]