Syndyk sprzeda zorganizowane częsci przedsiębiorstwa

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów

„Słowianka” w upadłości z siedzibą w Szczecinku

zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki mienia obejmującego:

Pakiet I

1) Zorganizowana część przedsiębiorstwa – nowo wybudowany Zakład Produkcji Wyrobów Karmelowych w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 40, w skład którego wchodzi:

 1. zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 17.897 m2 (działka nr 50/1) zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00053533/3,
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,
 3. inne prawa majątkowe w szczególności: znaki towarowe, patenty, projekty graficzne opakowań, receptury, wartości niematerialne i prawne,
 4. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 7.960.796,00 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 796.079,60 zł dopiskiem „wadium Pakiet I„.

Pakiet II

1) Zorganizowana część przedsiębiorstwa – Zakład Produkcji Pieczywa Cukierniczego w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 11, w skład którego wchodzi:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 14.713 m2 (działki nr 25/7, 31/4, 32/1) wraz z budynkami, obiektami i innymi częściami składowymi nieruchomości, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00028469/9,
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,
 3. inne prawa majątkowe w szczególności: znaki towarowe, patenty, projekty graficzne opakowań, receptury, wartości niematerialne i prawne,
 4. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 1.138.599,00 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 113.859,90 zł z dopiskiem „wadium pakiet II”.

Pakiet III

1) Część przedsiębiorstwa w postaci byłego Zakładu Produkcyjnego w Szczecinku przy ul. Kościuszki 26, w skład którego wchodzi:

 1. Zabudowana działka gruntu nr 291 o powierzchni 3.439 m2 dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi Księgę Wieczystą KW nr KO1I/00052644/7,
 2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości,
 3. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 1.195.356,00 zł netto.

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanych udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 119.535,60 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć i 60/100 złotych) z dopiskiem „wadium pakiet III”.

W przypadku braku oferty na zakup całości pakietów, rozpatrywane będą w następnej kolejności oferty złożone na poszczególne składniki majątku szczegółowo opisane w załącznikach do regulaminu sprzedaży. Szczegółowe warunki składania odrębnych ofert wraz z wpłatami wadium zawarte są w regulaminie sprzedaży.

 1. Wadium na poszczególne przetargi należy wpłacić do dnia 29.03.2021r. na rachunek bankowy Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości w Banku Pekao S.A. numer: PL 46 1240 3679 1111 0000 4350 7294, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy masy upadłości.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie do dnia 29.03.2021r. do godz. 15.00 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Czernicki, ul. Wyszyńskiego 14/U2, 78-400 Szczecinek. Oferty należy składać osobiście. Na kopercie należy dopisać: „Oferta przetargowa Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości z siedzibą w Szczecinku, sygn. akt VII GUp 104/17″.
 3. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 30 marca 2021r. w biurze syndyka w Szczecinku przy ul. Piotra Skargi 5, pokój nr 120, 12.00.
 4. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru którejkolwiek z ofert. Z tego tytułu oferentom nie przysługuje odszkodowanie.
 5. Syndyk zastrzega również, że może nie sprzedać nieruchomości, jeśli nie uda się uprzednio sprzedać wszystkich znajdujących się na niej ruchomości bądź zapewnić usunięcia z niej niesprzedanych ruchomości.
 6. Z opisem przedmiotów sprzedaży, ich stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w biurze syndyka w Szczecinku przy ul. Piotra Skargi 5 oraz poprzez wizję lokalną po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (pod nr 608 354 202) lub mailowym (pod adresem: zsza864@poczta.onet.pl). Informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Sławomir Czarnecki.
Cena: 10 294 751 zł netto
Dodano: 19 maja 2020
Województwo:
Lokalizacja: Szczecinek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]