Syndyk sprzeda

Opis:

Syndyk masy upadłości Krystyny Cytackiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 330/20) zaprasza do składania ofert dla własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Stara Biała w miejscowości Ludwikowo.

Nieruchomość stanowi działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 37/2 o powierzchni 0,3577 ha (w tym: tereny mieszkaniowe B – 0,0302 ha, grunty orne RV – 0,3275 ha) zabudowana częścią budynku mieszkalno-gospodarczego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Numer KW dostępny jest w biurze syndyka.

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 204.200,00 zł (dwieście cztery tysiące dwieście złotych). Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w wysokości 20.420,00 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami konkursu należy składać osobiście w biurze syndyka, w Płocku, przy ul. Obejście 22B lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty), najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu.

Warunki konkursu, opis i oszacowanie przedmiotu konkursu są dostępne w biurze syndyka w Płocku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. 502-054-284 Możliwe jest uzyskanie w/w dokumentów w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie telefonicznym lub przez e-mail k a n c e l a r i a . r o b e r t k a m i n s k i @ g m a i l . c o m

ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI KONKURSU JEST OBOWIĄZKOWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NIEGO.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00.

Cena: 204 200 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Płock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]