Syndyk sprzedaż udział w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości Stanisława Jaworskiego,- osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej, zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 09 lutego
2021r. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, 1/6 udziału
w nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Dąbrowica gm. Kuryłówka, działka nr
12, o powierzchni 0,3173 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgą wieczystą nr KW RZ1E/00019492/9 za cenę nie niższą niż wartość wg
oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset
złotych)
Oferty pisemne na zakup w/w udziału w nieruchomości, z dokładnym określeniem oferenta
wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym),
numer telefonu kontaktowego, z określeniem oferowanej ceny, należy składać na adres Biura
Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta
na zakup 1/6 udziału w nieruchomości nr działki 12 gm. Kuryłówka Stanisława Jaworskiego,
sygn. akt V GUp 24/18 –NIE OTWIERAĆ” w terminie 21 dni od dnia ukazania się
obwieszczenia w MSiG. Liczy się data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7
dni od upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Narutowicza
55/6, 20-016 Lublin. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał
się i akceptuje warunki niniejszej sprzedaży oraz, że zapoznał się ze stanem prawnym i
technicznym przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul.
Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w aktach sprawy V GUp 24/18 lub w Biurze Syndyka
codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) ewentualnie na stronie
internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia
sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.

Cena: 17 500 zł brutto
Dodano: 17 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]