Syndyk Srzeda Lokal Gastronomiczny w Centrum

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
MS & Partner” sp. z o. o. w upadłości w Kołobrzegu ZAPRASZA do składania ofert na nabycie z wolnej ręki:
1) prawa własności lokalu gastronomicznego („FRANCIS DRAKE”)
położonego w budynku nr 20 A przy ul. Mariackiej w Kołobrzegu
(CENTRUM MIASTA), o pow. użyt. 123,43 m², wpisanego w księdze
wieczystej nr KO1L/00026449/2;
za cenę nie niższą niż 548,892,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 2) ruchomości (111 pozycji)
za cenę nie niższą niż 7.459,00 zł brutto (w tym 23% VAT).
Pozycje 1 i 2 sprzedawane są łącznie.
Łączna cena nie niższa niż 556.351,00 zł.
(słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych)                                            Opis i oszacowanie, regulamin sprzedaży, dostępne są w Biurze Syndyka: ul. Łopuskiego 23/111              78-100 Kołobrzeg po telefonicznym ustaleniu terminu, tel.: 881 358 250.                                      Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem „MS & Partner – sprzedaż” należy składać na adres Biura Syndyka w terminie do dnia 25.07.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021 r. w Biurze Syndyka.                                                  Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie informacje określone w regulaminie sprzedaży.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej, tj. 55.635,00 zł na rachunek bankowy o numerze:                                                                                                                                             34 1090 2659 0000 0001 4505 9577
najpóźniej do dnia 25.07.2021 r.
Zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 556 351 zł brutto
Dodano: 2 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kołobrzeg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]