Syndyk Vidi Pharm sp zoo sprzeda przedsiębiorstwo

Opis:

Syndyk masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a) środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b) dokumentacji podlegającej archiwizacji;
c) należności publicznoprawnej z tytułu zwrotu nadwyżki naliczonego nad należnym podatku od towarów i usług, przysługującej Upadłemu od Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, w dni powszednie w godz. 9:00 – 16:00, po uprzednim umówieniu terminu wizyty, oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 212/20, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza: 116.838,07 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i siedem groszy).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwunastu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A., o numerze 49 1090 1014 0000 0001 4688 3726 dla Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. W tytule przelewu musi być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości – pod rygorem niedopuszczenia oferenta do konkursu ofert – winien być uznany kwotą wadium nie później niż w ostatnim dniu składania ofert, czyli najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2021 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 27 kwietnia 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 29 kwietnia 2021 r., godz. 14:00, w biurze Syndyka masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej w*****************, jak również dostępny w biurze Syndyka masy upadłości Vidi Pharma sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Cena: 116 838 zł brutto
Dodano: 7 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]