Tartak Płociczno Sp. z o.o.(ZCP)-syndyk sprzeda-17,4% wartości oszacowania!

Opis:

Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 83/16.

Syndyk masy upadłości Tartak Płociczno Sp. z o.o w upadłości z siedzibą w Płocicznie, ogłasza
przetarg na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na podstawie uchwały Rady
Wierzycieli z dnia 19 grudnia 2022 r., w której to zostały zatwierdzone warunki przetargu i aukcji.

I. Przedmiotem przetargu zorganizowanej części przedsiębiorstwa są:
a. prawo własności nieruchomości budynkowej zabudowanej KW SU1S/00048584/8 oraz grunt jako prawo użytkowania wieczystego o łącznej pow. 6,2137 HA, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 6.100.000 zł netto, zaś wg wyceny sporządzonej 16.05.2022 r., przez rzeczoznawcę Martę Sokołowską 4.400.000 zł netto;
b. prawo własności ruchomości jako środków trwałych przedsiębiorstwa składających się z linii do przetarcia drewna iglastego bez budynków w tym sortownika drewna stanowiący wartość 10% przedmiotowej linii, położonej w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki dz. Nr 944, której oszacowanie sporządzone wedle opinii biegłego sądowego ds. szacowania nieruchomości, ruchomości przedsiębiorstwa Mirosława Szpicę wynosi 10.514.160 zł netto;
c. prawo własności ruchomości położonych w obrębie wsi Płociczno-Tartak, gm. Suwałki, na dz. nr 944, których oszacowanie wynosi 1.188.746 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) netto, z pominięciem ruchomości:
– wobec których zostały złożone wnioski o wyłączenie ze spisu inwentarza (wnioski w aktach sprawy);
– zostały ujęte w opinii biegłego, natomiast wyłączone ze spisu inwentarza (spis nieobjętych składników w aktach sprawy);
– wobec których został złożony wniosek o sprzedaż z wolnej ręki z uwagi na wiek i małą wartość ruchomości (ruchomości drobne).

II. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. VIII GUp 83/16.

III. Cena wywoławcza 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), stanowiąca 17,4% wartości oszacowania ZCP.
W związku ze sprzedażą majątku dłużnika jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 października 2018 r.nr 0114-KDIP1-1.4012.551.2018.2.MMA.

IV. Pisemne oferty należy składać do dnia 4 kwietnia 2023 roku na adres: Kancelarii Syndyka
Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 83/16.

V. Wymagane wadium w wysokości 280 000,00 zł należy przelać na rachunek w banku ING Bank:
PL 55 1050 1953 1000 0090 3108 1749 z dopiskiem: Przetarg na zorganizowaną część
przedsiębiorstwa TARTAK Płociczno Sp. z o.o. najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2023 roku.

VI. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka lub kancelarii notarialnej dnia 7 kwietnia 2023 roku.

VII. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Cena: 3 250 000 zł netto
Dodano: 3 września 2020
Województwo:
Lokalizacja: Płociczno- Tartak
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]