udział 1/10 w nieruchomości w Lubartowie – syndyk sprzeda

Opis:

Syndyk masy upadłości Emilii Sztendig w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 1/10 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 18, o powierzchni 54,43 m2, zlokalizowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Parkowej 2 w Lubartowie, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1A/00073088/2.

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział 1/10 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 18, o powierzchni 54,43 m2, zlokalizowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Parkowej 2 w Lubartowie, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1A/00073088/2.
  2. Operat szacunkowy lokalu udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa oraz w akatch sprawy pod sygn. VIII GUp 131/19 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
  3. Cena wywoławcza 23.400,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych 00/100).
  4. Pisemne oferty należy składać do dnia 21 maja 2020 r. na adres: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniel Zabłocki – ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 131/19.
  5. Wymagane wadium w wysokości 2.340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100). należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 21 maja 2020 r.
  6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2020 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.
  7. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod num. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl
Cena: 23 400 zł brutto
Dodano: 18 kwietnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Lubartów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]