Udział 1/2, działka 1.000 m, dom 171,8 m, Budzyno – Bolki, pow. makowski

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Kamila Witkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 288/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Budzyno – Bolki, gmina Czerwonka Parcel, składającej się z działki ewidencyjnej nr 24/16, o powierzchni 1000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00057375/5.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 114 847,00 zł (sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania oferty u operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 288/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Kamila Witkowskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 11 grudnia 2020 roku jest dostępny przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.korol@pgwkancelaria.pl a także telefonicznie: 226183089.

Cena: 114 847 zł brutto
Dodano: 15 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Maków Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]