udział 1/2 nieruchomości mieszkaniowej w Warszawie Ursynów za 75% wartości oszacowania

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2A usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pietraszewicza „Lota” 1 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00295196/5 wraz z związanym z własnością lokalu udziałem 83/1000 w części wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Cena to 75% wartości oszacowania, tj 221.250,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 28 sierpnia 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 494/22 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURS OFERT w postępowaniu upadłościowym Beaty Mrzygłód” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: da************i@k****.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 221 250 zł brutto
Dodano: 18 kwietnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]