Udział 1/2 prawa własności (ul. Poetów 10C) od syndyka

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 369/20, Syndyk masy upadłości sprzedaje:

udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego przy ul. Poetów 10C/5, 03-147 Warszawa o powierzchni użytkowej 48,23 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr WA3M/00336854/3.

1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 141 300,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych zero groszy).

2.Wymagane wadium w wysokości 14 130,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych zero groszy), płatne przelewem na rachunek bankowy numerze: 21 1090 1870 0000 0001 4486 0700 z dopiskiem „konkurs ofert – sygn. akt XIX GUp 369/20”.

3.Pisemne oferty należy składać do dnia 2 lipca 2021 roku na adres kancelarii syndyka. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka.

4.Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usług Microsoft Teams dnia 5 lipca 2021 o godzinie 11.00.

5.Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka pod adresem: Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o., ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godz. 10.00 – 16.00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu (tel. 723 222 275), za pośrednictwem poczty elektronicznej bi**o@w**.pl albo poprzez formularz kontaktowy.

Cena: 141 300 zł brutto
Dodano: 28 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]