Udział 1/2 w prawie własności budynku mieszkalnego – Jabłonna Lacka

Opis:

Udział 1/2 w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego (o powierzchni 175 m2) oraz budynku gospodarczego (o pow. 41 m2 i 81 m2), położonego w miejscowości Jabłonna Lacka

Cena minimalna – 236 800 zł

Warunki przetargu oraz operat z wyceny dostępne po wysłaniu maila na adres:

kizdebski@kossakowski.pl

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o powierzchni 175 m2) oraz budynkami gospodarczymi (o pow. 41 m2 i 81 m2), położonej w miejscowości Jabłonna Lacka przy ul. Polnej 3, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość składa się z działek o numerach ewidencyjnych 378/106 i 378/107, obręb 0009 Jabłonna Lacka, o powierzchni łącznej 2360 m2 (działka 378/106- pow. 1360 m2, działka 378/107- pow. 1000 m2). Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SI1P/00009524/0.

Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert a podana cena jest cena minimalną.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 236 800 zł

Oferty z podaniem ceny, należy składać do dnia 13 września 2021 r. na adres:

Kancelaria Syndyka Konrada Izdebskiego, ul. Stawki 2A/1, 00-193 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 203/20 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – – DZIAŁKA ZABUDOWANA w postępowaniu upadłościowym sygn. akt IX GUp 203/20 „of” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta:

b) Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres email;

c) Oferowana cena nabycia przedmiotu konkursu ofert powinna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym w razie rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie;

d) Dowód wpłaty wadium na wskazany w niniejszych warunkach rachunek bankowy;

Wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 23 600 zł.

2. Wadium najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Syndyka (Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Izdebski), o numerze:

03 1090 0088 0000 0001 4285 1088

z dopiskiem „Oferta- udział w nieruchomości niezabudowanej – sygn. akt. IX GUp 203/20”

Konkurs ofert pisemny

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 15 września 2021 r. o godz. 13.30 w kancelarii Syndyka w obecności przybyłych oferentów.

Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Izdebskiego, ul. Stawki 2A/1, 00-193 Warszawa.

Aukcja

Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na następujących warunkach:

a) Cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaoferowana;

b) Minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych);

W aukcji można uczestniczyć w sposób zdalny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert i zawarcie umowy sprzedaży

1. Wybór oferenta dokonywany jest przez Syndyka.

2. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, przysługuje zwrot wpłaconego wadium w terminie 10 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy, z którego wadium zostało uiszczone.

Cena: 236 800 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sokołów Podlaski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]