Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr 9 o powierzchni 4400m2

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Tomaszewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr 9 o powierzchni 4400m2, położonej w miejscowości Roztocznik, w gminie Dzierżoniów,  powiat  dzierżoniowski,  województwo dolnośląskie,  dla  której  Sąd  Rejonowy w Dzierżoniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00053035/2.

 

  1. Cena wywoławcza jest równa wartości oszacowania, tj. stanowi kwotę 27.000,- zł netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych), bez uwzględnienia podatku VAT.
  1. Wadium wnoszone jest wyłącznie w pieniądzu w walucie polskiej (PLN) przelewem na rachunek bankowy i wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.700,- zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 20 1090 2590 0000 0001 3474 9709  w terminie do 6 grudnia 2021 r.
  1. Sprzedaż wyżej wskazanego prawa własności nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
  1. Minimalne postąpienie (kwota przebicia) określone zostało na kwotę 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych).
  1. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 7 grudnia 2021 r. Oferty proszę kierować na adres Kancelarii Syndyka: ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław. O skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka, nie data stempla pocztowego.
  1. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 8 grudnia 2021 r. w Kancelarii Syndyka: ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław.
  1. Operat szacunkowy dla wyżej wskazanej nieruchomości jest dostępny do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub złożeniu zapytania: kancelaria(małpa)aleksandrapolak.pl.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz Regulamin przetargu dostępne są pod adresem e-mail: kancelaria(małpa)aleksandrapolak.pl lub osobiście w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Cena: 27 000 zł netto
Dodano: 8 listopada 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Roztocznik
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]