Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości leśnej 0,47 ha – Jabłonna Lacka

Opis:

Udział 1/2 w prawie własności gruntowej nieruchomości leśnej 0,47 ha – Jabłonna Lacka

Cena minimalna – 8 000 zł

Warunki przetargu oraz operat z wyceny dostępne po wysłaniu maila na adres:

kizdebski@kossakowski.pl

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w prawie własności gruntowej nieruchomości leśnej, położonej w miejscowości Jabłonna Lacka, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość składa się z działek o numerach ewidencyjnych 97 i 653 w obrębie 0007 Gródek oraz działek nr 1831 i 1739 w obrębie 0011 Krzemień-Wieś, o powierzchni łącznej 0,47 ha m2 (działka 97 – pow. 0,20 ha, działka 653- pow. 0,09 ha, działka 1831- 0,07 ha, działka 1739- 0,11 ha). Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SI1P/00034026/3.

Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert a podana cena jest cena minimalną.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 8 000 zł (osiem tysięcy złotych 00/100 ).

Oferty z podaniem ceny, należy składać do dnia 13 września 2021 r. na adres:

Kancelaria Syndyka Konrada Izdebskiego, ul. Stawki 2A/1, 00-193 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt IX GUp 203/20 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – – DZIAŁKA NIEZABUDOWANA w postępowaniu upadłościowym sygn. akt IX GUp 203/20 „of” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta:

b) Dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres email;

c) Oferowana cena nabycia przedmiotu konkursu ofert powinna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym w razie rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie;

d) Dowód wpłaty wadium na wskazany w niniejszych warunkach rachunek bankowy;

Wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 800 zł.

1. Wadium najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Syndyka (Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Izdebski), o numerze:

03 1090 0088 0000 0001 4285 1088

z dopiskiem „Oferta- udział w nieruchomości niezabudowanej – sygn. akt. IX GUp 203/20”

Konkurs ofert pisemny

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 15 września 2021 r. o godz. 13.00 w kancelarii Syndyka w obecności przybyłych oferentów.

Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Izdebskiego, ul. Stawki 2A/1, 00-193 Warszawa.

Aukcja

Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na następujących warunkach:

a) Cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaoferowana;

b) Minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 300,00 zł (trzysta złotych);

W aukcji można uczestniczyć w sposób zdalny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert i zawarcie umowy sprzedaży

1. Wybór oferenta dokonywany jest przez Syndyka.

2. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, przysługuje zwrot wpłaconego wadium w terminie 10 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy, z którego wadium zostało uiszczone.

Cena: 8 000 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sokołów Podlaski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]