Udział 3/40 w nieruchomości gruntowej zabudowanej – Maksymilianów

Opis:

WARUNKI SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

1. Syndyk masy upadłości Norberta Mendyka sprzeda w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty
– udział w wysokości 3/40 części we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położnej w woj. świętokrzyskim, pow. ostrowieckim, gminie Bałtów, obręb Maksymilianów, oznaczonej jako działka ew. nr 540/2 o pow. 0,12 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW KI1O/2076 5/6.

2. Sprzedaż składnika masy upadłości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) „PU” oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży;

3. Określa się cenę wywoławczą na kwotę 20.864,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 00/100) co stanowi 2/3 ceny oszacowania w opisie biegłej sądowej Danuty Jarość z dnia 27.02.2020r (biegła wyceniała udział 1/20, sprzedawany jest udział 3/40). Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku kiedy będzie on należny. Nabywca płaci podatek PCC jeśli będzie należny.

4. Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 27.11.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem „OFERTA – NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w biura syndyka koniecznie z podaniem sygnatury akt „IX GUp 98/19 ”of” ” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup Norbert Mendyk”. Oferta ta winna być złożona w biurze syndyka osobiście lub korespondencyjnie;

6. Oferta musi zawierać oferowaną cenę w kwocie netto (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej oraz oznaczenie składającego ofertę. Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

7. W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

8. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
i. jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
ii. wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § l Kodeksu cywilnego,
iii. zna warunki przetargu i je akceptuje,
iv. zna stan techniczny nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa
v. zna treść opisu i oszacowania wartości rynkowej masy upadłości na który składa ofertę i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
vi. wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży;
vii. posiada wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
viii. oferent jest uprawniony do zawarcia umowy zakupu przedmiotu sprzedaży za oferowaną cenę;
ix. nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 157a ust 2-3 PU;

9. Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
i. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 11 1090 268 8 0000 00 01 3335 504 6 (Santander) wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie jeden tysiąc pięćset 00/100). Odbiorcą przelewu jest: Paweł Choina syndyk Norberta Mendyka, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik.
ii. wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonymi w pkt 12,
b. nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt 12.
iii. pozostałym oferentom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują.

10. Termin wizji lokalnej do ustalenia z pracownikiem biura syndyka: Aleksander Dobień tel. 603-327-052 .

11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2020 roku o godzinie 14.00 w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku;

12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka;

13. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego
z ceną nabycia jest niedopuszczalne;

14. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszty Notariusza oraz koszty sądowe wszelkich wpisów, w tym wykreśleń z ksiąg wieczystych ponosi kupujący;

15. Kupujący w terminie 7 dni od wyboru oferty pisemnie powiadomi syndyka o wyborze kancelarii notarialnej. W przypadku uchybienia tego terminu syndyk wskaże notariusza;

16. Aż do momentu sprzedaży zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn;

17. Kupujący nabywa składniki masy upadłości wolne od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 i 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.));

18. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego;

19. Opis i oszacowanie wartości rynkowej składnika wchodzącego w skład masy upadłości dostępny jest do pobrania z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

20. Wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji udziela Pan Aleksander Dobień pod nr tel. 603 327 052 lub syndyk Paweł Choina pod nr tel. 500-700-763

Cena: 20 864 zł netto
Dodano: 2 kwietnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]