Udział 1/4 działki 989 i pow. 420m2 w Błażowa ul.Kościuszki

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości ¼ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości 0001 Błażowa, przy ul. Kościuszki, w powiecie rzeszowskim, w woj. Podkarpackim, obejmującej działkę o nr ewid. 989 o pow. 460 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ2Z/00016135/3, za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania udziału, tj. 7.730,00 zł (słownie siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych, zero groszy).

1. Sprzedaż nastąpi w ramach sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna.

2. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej (tj. 773,00 zł), które należy uiścić na rachunek bankowy nr 30 2490 0005 0000 4600 7494 2280, wskazując w tytule „wadium – konkurs ofert – sygn. akt V GUp 536/19 – Błażowa, przy ul. Kościuszki”.

3. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:

SANATORS sp. z o.o. – oddział w Rzeszowie

Ul. Podwisłocze 27/20 | 35-309 Rzeszów

Z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – KONKURS OFERT – sygn. akt V GUp 536/19 – Błażowa, przy ul. Kościuszki”.

4. Oferty należy składać do 06 lipca 2021 r. otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości.

5. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi nabywca.

7. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostepnienie dokumentacji do wglądu pod adresem e-mail sprzedaz(małpa)sanators.com lub pod numerem telefonu 798 932 932.

8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz Kodeksu Cywilnego.

Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL

Cena: 7 730 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Błażowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]