Udział 1/4 w nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi – Łabędnik Mały

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Łukasza Szalasta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp „of” 122/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łabędnik Mały, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działki ewid. o nr 22/1 i 22/2 o łącznej powierzchni 1,26 ha, zabudowanej budynkami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00010151/6, za cenę nie mniejszą niż 17 800,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) brutto. Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów niezabudowanych, zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, przy drodze wojewódzkiej nr 592. Na przedmiotowej nieruchomości usytuowane są : budynek gospodarczy nr ew. 22/1;1 o powierzchni użytkowej 230,71 m2, zrealizowany w technologii murowanej oraz budynek gospodarczy nr ew. 22/1;2 o powierzchni użytkowej 14,69 m2, zrealizowany w technologii murowanej. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce, działki nr 22/1 i 22/2 położone są na obszarze rolnym.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości winny składać oferty w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 31 maja 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ww. udziału w nieruchomości, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż udziału, powiadamiając uprzednio (mailem, faksem lub pismem) oferentów, którzy złożyli oferty równe co najmniej cenie minimalnej, o terminie i miejscu aukcji.
Operat szacunkowy określenia wartości udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Łabędnik Mały z dnia 18 grudnia 2020 roku, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Mariusza Sienkiewicza, zostanie udostępniany do wglądu w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/ Nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 17 800 zł brutto
Dodano: 30 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łabędnik Mały
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]