udział 1/8 w działce z bliźniakiem o pow 113m2 i działce 602m2 w Błażowej przy ul. Witosa 1

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Pauliny Biesiada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 r., sygn. akt V GUp 536/19 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym z mieszkalnym poddaszem i piwnicą w zabudowie bliźniaczej, o pow. 113 m2, położonej w miejscowości Błażowa, w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim, przy ul. Witosa 1, obejmującej działkę o nr ewid. 929/5 o pow 602 m2, której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ2Z/00010352/8, za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania udziału, tj. 10.859,00 zł (słownie dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych, zero groszy).

Sprzedaż nastąpi w ramach sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna.

Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej (tj. 1085,90 zł), które należy uiścić na rachunek bankowy nr 30 2490 0005 0000 4600 7494 2280, wskazując w tytule „wadium – konkurs ofert – sygn. akt V GUp 536/19 – Błażowa, przy ul. Witosa 1”.

Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:

SANATORS sp. z o.o. – oddział w Rzeszowie

Ul. Podwisłocze 27/20 | 35-309 Rzeszów

dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – KONKURS OFERT – sygn. akt V GUp 536/19 – Błażowa, przy ul. Witosa 1”.

Oferty należy składać do 06 lipca 2021 r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości.

Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostepnienie dokumentacji do wglądu pod adresem e-mail sprzedaz(małpa)sanators.com lub pod numerem telefonu 798 932 932.

Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz Kodeksu Cywilnego.

Zapraszam również SUPERSYNDYK.PL

Cena: 10 859 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rzeszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]