udział 15/192 w 5 nieruchomościach od syndyka

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg z wolnej ręki

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 491 11a ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe tekst jednolity z 22.02.2019r. (Dz.U. 2019, poz. 498 z późn. zm.), wobec Piotra Lengi osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy sygn. akt VI GUp 203/20/PD, syndyk dokonała wyboru sposobu likwidacji nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek: 142/2 o pow. 0,0521 ha, 142/3 o pow. 0,0119 ha, 142/4 o pow. 0,1398 ha, 142/5 o pow. 0,0211 ha, 145 o pow. 0,0110 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0005, w gminie Mikołajki Pomorskie – zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym w udziale 15/192 wchodzących w skład masy upadłości, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr GD2I/00/9. Cena oszacowania udziału 15/192 w/w nieruchomościach stanowi wartość oszacowania 32000,00 zł, ( trzydzieści dwa tysiące złotych ). Cena nie może być niższa niż cena oszacowania, plus należny podatek VAT lub PCC – zwana w dalszej części regulaminu nieruchomością.
1. Przetarg organizowany przez syndyka z wolnej ręki jest w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Opis i oszacowanie nieruchomości został sporządzony w dniu 12 stycznia 2021r. przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Paziewskiego upr. 5351.
3. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu z wolnej ręki jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej w Kwidzynie (82-500), ul. Toruńska 4/1 ( w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku ) lub w wersji elektronicznej.
4. Syndyk ustala wadium w wysokości 10 % ceny wskazanej w § 1 regulaminu, będącego zarazem ceną wywoławczą nie niższą niż w kwocie 3 200,00 zł ( słownie: trzy tysiące dwieście złotych ).
5. Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2021r. osobiście do Kancelarii Syndyka Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej w Kwidzynie (82-500), ul. Toruńska 4/1 bądź za pośrednictwem poczty. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Syndyka Wiesława Szumlak-Dziewońska 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1, sygn. akt VI GUp 203/20/PD z dopiskiem „PRZETARG”. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się dzień wpływu listu do Kancelarii Syndyka. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone.
6. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PKO BP S.A. Oddział Kwidzyn nr 57 1020 1778 0000 2202 0162 0608. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 22 lutego 2021r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uznawany będzie termin wpływu wadium na konto masy upadłości.
7. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 23 lutego 2021r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej w Kwidzynie ( 82-500), ul. Toruńska 4/1.
8. Wszelkie informacje można uzyskać od syndyka nr telefonu 606 390 237.

Cena: 32 000 zł brutto
Dodano: 24 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mikołajki Pomorskie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]