Udział 2/4 – dom jednorodzinny – Brzesko

Opis:

Syndyk masy upadłości Katarzyny Jemioło-Pieprzycy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: VIII GUp 204/20/S ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 2/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z terminem rozstrzygnięcia w dniu 10 listopada 2021 roku. Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy prawo upadłościowe, zgodnie z postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 24 maja 2021 roku. Do sprzedaży oferowany jest: udział 2/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Brzesko, gm. Brzesko, przy ul. Legionów Piłsudskiego 13, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr TR1B/00070768/1 za cenę wywoławczą 192 750 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości z podaniem ceny zakupu i wpłacenie wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości: Santander Bank Polska:

33 1090 2590 0000 0001 4495 8628 i dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 9 listopada 2021 roku, do godziny 15.00 pocztą lub w Biurze Syndyka (decyduje data wpływu do Biura Syndyka), ul. Janusza Supniewskiego 11, 31-527 Kraków
w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Katarzyna Jemioło-Pieprzyca, sygn. VIII GUp 204/20/S, TR1B/00070768/1” i dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”. Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: (12) 412 21 21

Cena: 192 750 zł brutto
Dodano: 5 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzesko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]