Udział 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w Zabrzu

Opis:

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU W ZABRZU

Syndyk masy upadłości Bożeny Stiller, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 332/18, ogłasza pierwszy konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 12, położonego w Zabrzu, przy ul. Gen. De Gaulle’a 102, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00040464/5, o powierzchni użytkowej 51,88 m2.

Określa się cenę wywoławczą przedmiotu konkursu ofert na cenę 97.275,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) płatne na rachunek bankowy masy upadłości – Santander Bank Polska S.A. 40 1090 1766 0000 0001 4137 4612. W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.

Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w Gliwicach, przy Al. Przyjaźni 7/2 w dniu 17 sierpnia 2021 r., o godzinie 16:00.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest doręczenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, złożonej zgodnie z regulaminem przetargu do godziny 15:00 do dnia 16 sierpnia 2021 r. na adres Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Stępniewski, Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice.

Zapoznanie się z przedmiotem konkursu ofert możliwe jest w dniach: 2 lipca 2021 r., 3 lipca 2021 r. oraz 6-16 sierpnia 2021 r., w godzinach od 10:00 do 18:00.

Regulamin przetargu dostępny w ww. kancelarii. Więcej informacji o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 307 07 62 oraz pod adresem e-mail: gliwice@hagen.law

Cena: 97 275 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zabrze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]