Udział 4/12 w zabudowanej nieruchomości gruntowej – dz. 22 w Konitach gm. Kiwity

Opis:
Syndyk masy upadłości Teresy Chodorowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: V GUp „of” 49/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału wynoszącego 4/12 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – działki nr 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Konity, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, województwo warmińsko – mazurskie, o powierzchni 1,14 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1L/00006659/6.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 27.800,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 2.780,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Teresy Chodorowskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Teresy Chodorowskiej o nr PL 33 1090 2835 0000 0001 4648 5835 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt: V GUp „of” 49/20 – udział w działce Konity”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 31 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Mariusza Sienkiewicza z dnia 23 kwietnia 2021 roku, który jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e – mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, oraz w aktach sprawy o sygn. akt: V GUp „of” 49/20 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Dworcowa 3, 10-165 Olsztyn. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz uzgodnienie terminu dokonania oględzin nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa w z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 27 800 zł brutto
Dodano: 30 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lidzbark Warmiński
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]